REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE MECHANIKÓW ROWEROWYCH

 

ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA

 1. Organizatorem szkolenia jest Lovebike sp. z o.o. Popowo-Letnisko, ul. Trzech Sosen 6, 07-203 Somianka, NIP: 7621999021, KRS: 0000550109, REGON: 361147568
 2. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które dokonały zapisu mailem potwierdzonego mailem zwrotnym organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia na szkolenie osób wybranych spośród zgłaszających chęć uczestnictwa.
 4. Szkolenia organizowane są w zakresie i  w terminach szczegółowo opisanych na stronie internetowej mechanikrowerowy.pl.
 5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń będzie decydował Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż 2 osoby.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez napisanie maila na adres info@mechanikrowerowy.pl i podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz wybranej tematyki i terminu szkolenia. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wpłata zadatku w wysokości 2000 zł (za Główny Kurs Zawodowy) oraz 20 procent ceny pozostałych szkoleń na konto Organizatora we wskazanym mailowo terminie. Niewpłacenie zadatku w terminie będzie traktowane jak rezygnacja z udziału w szkoleniu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udział u w szkoleniu nie później niż na 30 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: info@mechanikrowerowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48601752146. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji.
 4. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości wraz z dwukrotnością zadatku.
 5. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres info@mechanikrowerowy.pl
 8. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia  przelewem na konto Organizatora. Numer konta zostanie przesłany drogą mailową Uczestnikom przyjętym na szkolenie
 9. Po otrzymaniu opłaty, Uczestnikowi szkolenia na życzenie zostanie wystawiona faktura VAT.
 10. Przyjęcie na szkolenie i uiszczenie opłaty za nie daje Uczestnikowi prawo do: Udziału w szkoleniu, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć oraz w przypadku zdania egzaminu końcowego – do otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
 11. Opłaty za szkolenia podane są w złotych polskich.
 12.  Nie dokonanie opłat za szkolenie w wymaganych terminach stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Organizatora do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia.
 13.  Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i brania w nich aktywnego udziału.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do obecności na wszystkich przewidzianych przez Organizatora zajęciach. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia może być podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.

 

 PRAWO AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Uczestnikowi  a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i programy szkoleń, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być prezentowane ani przekazywane innym firmom, ani osobom trzecim.
 2. Poprzez wykupienie udziału w szkoleniu nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani ustanowienia na jego rzecz licencji.
 3. Organizator szkolenia przenosi na własność Uczestnika wyłącznie prawo własności 1 (słownie: jednego) kompletu materiałów szkoleniowych na każdą osobę uczestniczącą w szkoleniu. Uczestnik upoważniony jest do używania tych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 4. Kierujący na szkolenie lub Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych – będących własnością Organizatora – zarówno w wersji, do której Uczestnik miał dostęp w związku z uczestnictwem w kursie, jak również w wersji o istotnie podobnej formie lub treści w oferowanych i/lub prowadzonych przez siebie szkoleniach.
 5. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się:
  • nie wykorzystywać materiałów i programu szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia szkoleń;
  • nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;
  • nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;
  • nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w ust. 1, w szczególności nie usuwać logotypów Organizatora szkolenia.

 

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
 2. Organizator szkolenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika szkolenia błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z  postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pełna treść oświadczenia o przetwarzaniu danych wymaganego na podstawie art.13 RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://mechanikrowerowy.pl/?page_id=83

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.